MENOY

Eργαστήριο Oργάνωσης Παραγωγής


ΕΡΕΥΝΑ

Σχεδιασμός και Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής Τύπου KANBAN
Τα συστημάτων ελέγχου παραγωγής τύπου KANBAN είναι μηχανισμοί που βασίζονται σε κάρτες εξουσιοδότησης για την έναρξη νέων εργασιών στην παραγωγή βάσει της ζήτησης για τελικά προϊόντα και των εργασιών σε εξέλιξη. Αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι να αναπτυχθούν αναλυτικές μέθοδοι για να εκτιμηθεί η απόδοση συστημάτων ελέγχου παραγωγής τύπου KANBAN και να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι αυτές για να βελτιστοποιηθούν οι παράμετροι των συστημάτων αυτών.

Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής/Αποθεμάτων με εκ των Προτέρων Πληροφόρηση της Ζήτησης
Εκ των προτέρων πληροφόρηση της ζήτησης υπάρχει όταν οι πελάτες ενός συστήματος παραγωγής/αποθεμάτων προειδοποιούν το σύστημα για μελλοντικές ζητήσεις τους.  Αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η εκ των προτέρων πληροφόρηση της ζήτησης για να βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος και ποια είναι η έκταση της βελτίωσης που θα έπρεπε να αναμένεται.

Ανάλυση Αξιοπιστίας και Εκτίμηση Απόδοσης Αυτοματοποιημένων Γραμμών Παραγωγής
Μια παραδοσιακή, ευρέως διαδεδομένη μορφή οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής μεγάλης κλίμακας και μικρού εύρους είναι η αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής. Σε μια αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής, όλα τα υλικά επισκέπτονται τους ίδιους σταθμούς εργασίας εν σειρά, απλουστεύοντας έτσι την διακίνηση υλικών. Αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η στατιστική ανάλυση δεδομένων αξιοπιστίας πραγματικών αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής και η ανάπτυξη ποσοτικών προτύπων για την εκτίμηση απόδοσης τέτοιων γραμμών, κυρίως όσον αφορά τον πραγματικό ρυθμό των παραγομένων προϊόντων.

Μελέτη της Επίδρασης της Έλλειψης Προϊόντων στην Απόδοση Συστημάτων Αποθεμάτων
Έλλειψη ενός προϊόντος παρατηρείται οποτεδήποτε το προϊόν ζητείται αλλά δεν μπορεί να παραδοθεί επειδή προσωρινά δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα. Η ποσοτικοποίηση του κόστους έλλειψης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συνεπαγόμενες απώλειες κέρδους εξαιτίας της απώλειας της καλής πίστης των πελατών και συνεπώς της μελλοντικής ζήτησης, υπήρξε ανέκαθεν ένα δύσκολο θέμα. Αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η στατιστική ανάλυση δεδομένων παραγγελιών πελατών πραγματικών εμπορικών επιχειρήσεων με σκοπό την μελέτη της επίδρασης των ελλείψεων στις μελλοντικές πωλήσεις και η ανάπτυξη ποσοτικών προτύπων όπου η έλλειψη προϊόντων επηρεάζει την μελλοντική ζήτηση των πελατών.

Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής σε Βιομηχανίες Συνεχούς Ροής
Ένα σημαντικό ζητούμενο στον προγραμματισμό της παραγωγής μονάδων συνεχούς ροής που παράγουν διαφορετικές ποιότητες προϊόντων είναι η ανάγκη ελαχιστοποίησης του κόστος που σχετίζεται με τις αλλαγές ρύθμισης της παραγωγής από μία ποιότητα σε μια άλλη. Αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η ανάπτυξη μοντέλων Μεικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού για το λεπτομερή βραχυπρόθεσμο ντετερμινιστικό χρονικό προγραμματισμό τέτοιων μονάδων, με πλήθος μεταβλητών απόφασης και περιορισμών. Για τον σχεδιασμό σημαντικών παραμέτρων των μοντέλων, όπως είναι τα αποθέματα ασφαλείας, που σχετίζονται με τυχαιότητες στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναπτύσσονται μαθηματικά μοντέλα παραλλαγών του Στοχαστικού Προβλήματος του Βέλτιστου Χρονικού Προγραμματισμού Παρτίδων Παραγωγής, τα οποία μοντελοποιούντα ως Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων. Για τα προβλήματα αυτά αναπτύσσονται ακριβείς και ευρετικές μέθοδοι επίλυσης.

Σχεδίαση και Ανάλυση Μηχανισμών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εφεδρειών, με Εφαρμογή στην Ελληνική Αγορά
Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στη δεκαετία του ’90 σηματοδότησε μια σειρά αλλαγών σε έναν τομέα με παραδοσιακή μονοπωλιακή δομή. Ο προσανατολισμός της ελληνικής αγοράς είναι περισσότερο προς τις αγορές που λειτουργούν στις ΗΠΑ, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση όλων των «οικονομικών αγαθών» που συναλλάσσονται – ενέργεια και εφεδρείες (επικουρικές υπηρεσίες) – στο πρόβλημα του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), που αποτελεί και τη βάση της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας. Αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι η ανάλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την αλληλοεπίδραση της ενέργειας και των εφεδρειών, το διαζωνικό περιορισμό (η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε 2 ζώνες: Βορράς – Νότος), τις μη κυρτότητες που εμφανίζονται στο πρόβλημα του ΗΕΠ, το ζήτημα της ανάκτησης του κόστους από τις μονάδες παραγωγής με σχεδιασμό και αξιολόγηση εναλλακτικών μηχανισμών, την επίπτωση της ενσωμάτωσης του κόστους των ρύπων.

Περιβαλλοντικά Φιλική Δρομολόγηση Οχημάτων
Το αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που θα βοηθάει άτομα και επιχειρήσεις να μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα με τον περιβαλλοντικά φιλικότερο τρόπο, ελαχιστοποιώντας τα καυσαέρια και το κόστος μεταφοράς. Το ΣΥΑ, που θα λειτουργεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα και θα χρησιμοποιεί υπάρχοντα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), θα βασίζεται στην ανάπτυξη (i) μιας συνάρτησης που θα υπολογίζει έναν βαθμό "περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων" για κάθε τόξο ενός δικτύου μεταφορών, (ii) νέα μοντέλα υπολογισμού καυσαερίων για διαφορετικούς τύπους οχημάτων, φορτίων κτλ, και (iii) μια καινοτόμο προσέγγιση για την μοντελοποίηση και επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με στόχο της εξεύρεση της περιβαλλοντικά φιλικότερης διαδρομής.

PROJECTS

Τίτλος: Productive4.0: Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle   Κωδικός: EE 5414
Χρηματοδότης: Hozizon 2020 + Εθνικές Αρχές Χρημνατοδότησης μέσω της κοινοπραξίας Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU)   Προϋπολογισμός: 106 m (UTH: 325 k) €
Συμμετέχοντες: Bosch, KIT, U Cologne, U Mannheim, U Limerick, POLIMI, Koc U + πολλές άλλες εταιρίες και ερευνητικοί φορείς (συνολικό συνεργαζόμ,ενων φορέων: 108)   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2017 - 2020  
 
Τίτλος: Life GreenYourMove: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe   Κωδικός: ΕΕ 5119
Χρηματοδότης: LIFE, το χρηµατοδοτικό εργαλείο για το περιβάλλον - LIFE14 ENV/GR/000611   Προϋπολογισμός: 1,245 m (UTH: 364,6 k) €
Συμμετέχοντες: ΠΘ, AVMap, EMISIA, CHAPS, Plannerstack, ΤΡΑΙΝΟΣΕ   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2015 - 2018  
 
Τίτλος: EnvRouting - Περιβαλλοντικά Φιλική Δρομολόγηση Οχημάτων   Κωδικός: ΕΕ 4404
Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – Υποστήριξη Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών   Προϋπολογισμός: 70 k €
Συμμετέχοντες:   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2012 - 2015  
 
Τίτλος: ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Ολιστική διαχείριση της μεταβλητότητας στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς   Κωδικός:
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2010-2013 – ΥΠΑΙΘ – ΓΓΕΤ – Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση – ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της διεπιστημονικής ή και διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας   Προϋπολογισμός: 540 k (UTH 106 k) €
Συμμετέχοντες: ΕΜΠ, ΟΠΑ, Παν Αιγαίου   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2012 - 2015  
 
Τίτλος: GreenRoute: A web based platform which helps individuals and companies move commodities with the most environmentally friendly way, minimizing emissions and transportation costs.   Κωδικός: EE 4322
Χρηματοδότης: Marie Curie Career Integration Grant EU – FP7 – PEOPLE – 2011 – CIG   Προϋπολογισμός: 75 k €
Συμμετέχοντες:   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2011 - 2014  
 
Τίτλος: Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης και συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση του προβλήματος δέσμευσης μονάδων και κατανομής παραγωγής της ΑΗΚ   Κωδικός: ΕΕ 4383
Χρηματοδότης: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)   Προϋπολογισμός: 15 k €
Συμμετέχοντες:   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2011 - 2012  
 
Τίτλος: Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής και Διανομής Προϊόντων σε Χημική Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET   Κωδικός: EE 3302 Γ
Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ/ΠΕΝΕΔ, VPI   Προϋπολογισμός: 42,045.45 €
Συμμετέχοντες: VPI, S.A.   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2005 - 2008  
 
Τίτλος: Μελέτη Διερεύνησης της Αλληλεπίδρασης των Αγορών Ενέργειας και Εφεδρειών   Κωδικός: 3494
Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)   Προϋπολογισμός: 8,395.00 €
Συμμετέχοντες: ΡΑΕ   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2007 - 2008  
 
Τίτλος: Ανάπτυξη Συνεργατικών Εργαλείων Βασισμένων σε Διαδικασίες Διαδικτύου για Σύνθετες Βιομηχανικές Εφαρμογές   Κωδικός: EE 3018 Γ
Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ, ΕΑΒ   Προϋπολογισμός: 60,000.00 €
Συμμετέχοντες: EAB A.E., Γνώμων Πληροφορική, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΜΜΑ Α.Ε., ΖΗΝΟΝ Α.Ε.   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2004 - 2006  
 
Τίτλος: Μελέτη του Κόστους Έλλειψης Προϊόντων στον Έλεγχο Αποθεμάτων   Κωδικός: 51708.30
Χρηματοδότης: ΥπΕΠΘ/ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ   Προϋπολογισμός: 32,820 € €
Συμμετέχοντες:   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2002 - 2005  
 
Τίτλος: Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τον Προγραμματισμό Πόρων και την Εκτίμηση Απόδοσης Λειτουργιών στην ΔΕΠΑ Α.Ε.   Κωδικός: ΕΕ 3132
Χρηματοδότης: ΔΕΠΑ Α.Ε.   Προϋπολογισμός: 20,000.00 €
Συμμετέχοντες: ΔΕΠΑ, Δρ. Θ. Σμπαρούνης   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2004 - 2005  
 
Τίτλος: Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης της Ε+Τ Γνώσης με Αντικείμενο τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων & της Τεχνολογίας των Πληροφοριών στις Ελληνικές Επιχειρήσεις   Κωδικός: EE 1469
Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ   Προϋπολογισμός: 1,936.90 €
Συμμετέχοντες: 18 συνεργαζόμενοι φορείς (πανεπιστήμια, εταιρίες συμβούλων, εταιρίες λογισμικού ERP, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, κ.α.)   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2000 - 2001  
 
Τίτλος: Πολιτικές Ελέγχου Παραγωγής – Αποθεμάτων με εκ των Προτέρων Πληροφόρηση της Ζήτησης   Κωδικός: ΕΕ 2582
Χρηματοδότης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   Προϋπολογισμός: 1,467.35 €
Συμμετέχοντες:   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 2001 - 2001  
 
Τίτλος: Νέες Μέθοδοι Οργάνωσης, Διαχείρισης και Στρατηγικού Σχεδιασμού των ΜΜΕ Μετάλλου   Κωδικός: EE 2335
Χρηματοδότης: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων / ADAPT   Προϋπολογισμός: 8,804.11 €
Συμμετέχοντες: 5 ΜΜΕ επιχειρήσεις μεταλλικών κατασκευών   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 1998 - 1999  
 
Τίτλος: Η Επίδραση του Μεγέθους Παρτίδας Παραγωγής στην Επίδοση Συστημάτων Ελέγχου της Παραγωγής   Κωδικός: EE 2582
Χρηματοδότης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   Προϋπολογισμός: 2,201.03 €
Συμμετέχοντες:   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 1999 - 1999  
 
Τίτλος: Οργάνωση Παραγωγής και Ποιότητα Προϊόντων σε ΜΜΕ   Κωδικός: EE 2416
Χρηματοδότης: ΕΟΜΜΕΧ / Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας   Προϋπολογισμός: 1,760.82 €
Συμμετέχοντες:   Υπεύθυνος:  
Διάρκεια: 1999 - 1999