MENOY

Eργαστήριο Oργάνωσης Παραγωγής


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής ιδρύθηκε το 1995. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διεξάγει πρωτότυπη έρευνα στην περιοχή της ανάλυσης συστημάτων με μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας, εφαρμοσμένης πιθανοθεωρίας και σταστιστικής, και αυτομάτου ελέγχου, και εφαρμογές στον προγραμματισμό/έλεγχο παραγωγής/λειτουργιών, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, σχεδιασμό αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διαχείριση περιβάλλοντος, κ.α.

Είναι στελεχωμένο από τους καθηγητές Γιώργο Λυμπερόπουλο (Διευθυντή του εργαστηρίου) και Δημήτρη Παντελή, αλλά συνεργάζεται στενά και με τους καθηγητές Γιώργο Κοζανίδη και Γιώργο Σαχαρίδη, καθώς και πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

Το εργαστήριο έχει να επιδείξει ένα αρκετά μεγάλο εύρος ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στα αντικείμενα των δραστηριοτήτων του των τελευταίων ετών συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός και η ανάλυση πολιτικών ελέγχου παραγωγής και αποθεμάτων όταν υπάρχει έγκαιρη πληροφόρηση της ζήτησης, η ανάλυση αξιοπιστίας και η εκτίμηση παραγωγικότητας αναξιόπιστων αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής, με εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, η μελέτη της επίδρασης της έλλειψης προϊόντων στην μελλοντική ζήτηση για προϊόντα, με εφαρμογές στο χονδρεμπόριο, ο προγραμματισμός πτήσεων και συντήρησης αεροσκαφών ειδικών αποστολών (πολεμικών, διασωστικών, κτλ), κ.α. Στο τελευταίο αντικείμενο, σήμερα εκπονείται μια διδακτορική διατριβή από τον Ανδρέα Γαβράνη, απόφοιτο Μηχανικό Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών της Σχολής Ικάρων.

Το εργαστήριο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη θεμελιώδη έρευνα αλλά αφιερώνει και ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του στην εφαρμοσμένη και χρηματοδοτούμενη έρευνα. Η πιο πρόσφατη διδακτορική διατριβή που ολοκληρώθηκε στο εργαστήριο το 2009 εκπονήθηκε από την Ολυμπία Χατζηκωνσταντίνου, Διπλωματούχο Μηχανολόγο και Αεροναυπηγό Μηχανικό του Παν. Πατρών, και αφορούσε στην βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγής σε χημική βιομηχανία ρητίνης PET. Η εργασία αυτή συγχρηματοδοτήθηκε από δημόσιους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ιδιωτικούς πόρους της βιομηχανίας Artenius Hellas, S.A. (πρώην VPI, Β' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου).

Την ίδια περίπου περίοδο, το εργαστήριο συμμετείχε σε άλλη μια ομάδα ερευνητικών έργων με αντικείμενο τη χαρτογράφηση και βελτίωση του συστήματος διακίνησης υλικών και τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων, που χρηματοδοτήθηκε από τη βιομηχανία ΙΜΑΣ, Α.Ε. (Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου) υποστηρίζοντας την εκπόνηση μιας σειράς μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ειδίκευσης.

Σήμερα, το εργαστήριο συμμετέχει μεταξύ άλλων σε δύο διαπανεπιστημιακά ερευνητικά έργα. Το πρώτο αφορά στη μελέτη συστημάτων εξυπηρέτησης με στρατηγική συμπεριφορά πελατών και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Koc της Κωνσταντινούπολης, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – Διμερής Συνεργασία Ε&Τ Ελλάδας-Τουρκίας» του ΕΣΠΑ. Το δεύτερο αφορά στη διαχείριση της μεταβλητότητας της ζήτησης σε παγκοσμιοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΕΜΠ, το ΟΠΑ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΘΑΛΗΣ» του ΕΣΠΑ.

Τα τελευταία έτη, το εργαστήριο έχει στρέψει ένα σημαντικό μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του στην περιοχή του σχεδιασμού και ανάλυσης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, όπου σήμερα εκπονούνται δύο διδακτορικές διατριβές, η πρώτη του Παναγιώτη Ανδριανέση, Πτυχιούχου Οικονομολόγου του Παν. Αθηνών και Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ του ΕΜΠ, και η δεύτερη της Ευτυχίας Κωσταρέλου, Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ.

Το 2008, το εργαστήριο εκπόνησε μια μελέτη διερεύνησης της αλληλεπίδρασης των αγορών ενέργειας και εφεδρειών για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), και σήμερα υλοποιεί ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και αφορά στην ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης και ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση του προβλήματος δέσμευσης μονάδων και κατανομής παραγωγής της ΑΗΚ. Τα δύο αυτά έργα υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται από τον υποψήφιο διδάκτορα Παναγιώτη Ανδριανέση.

Ακόμα, το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής έχει αναλάβει δύο ακόμα ερευνητικά έργα που αφορούν στην περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση οχημάτων. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – Υποστήριξη Μεταδιδακτόρων Ερευνητών» του ΕΣΠΑ και από το ερευνητικό πρόγραμμα «People - Marie Curie - Career Integration Grant» του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου της ΕΕ. Υπολοιούνται από τον εκλεγμένο Λέκτορα Γιώργο Σαχαρίδη.

Τέλος, το εργαστήριο πρόσφατα προμηθεύτηκε επτά νέους Η/Υ και εξειδικευμένα εμπορικά λογισμικά βελτιστοποίησης (GAMMS, ILOG CPLEX, LINGO) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Θεσσαλία – Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» του ΕΣΠΑ.

Για να δείτε συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου πατήστε το κουμπί "Έρευνα" στο αριστερό μενού ή πατήστε εδώ