Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ)

Κύριο Διδακτικό Υλικό
23/09/09 TCCR Examples
TCCR_Examples.pdf
23/09/09 TCCR UsersGuide
TCCR_UsersGuide.pdf
23/09/09 TC State & Derived Variables
TC_State&Derived_Variables.pdf
23/09/09 TC Database Guide
TC_Database_Guide.pdf
23/09/09 TC Software System
TC_Software_System.pdf
23/09/09 DICTRA24 Examples
DICTRA24_Examples.pdf
23/09/09 DICTRA24 UsersGuide
DICTRA24_UsersGuide.pdf
Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό
10/12/15 Diffusive phase Transformations
Lecture notes
DiffusivePhaseTrans.pdf
5/10/15 Syllabus
 
ΦΜ_ΠΜΣ_syllabus_2015.doc
Εργασίες 2015-16
16/01/16 ΕΡΓΑΣΙΑ Al-Mg-Si-Cu alloys
 
PrecipitationStrengtheninginAl-Mg-Si-CuAlloys.pdf
16/01/16 ΕΡΓΑΣΙΑ Metallic glasses
 
METALLICGLASSES-2016.pdf
16/01/16 ΕΡΓΑΣΙΑ Transformation Toughening in Ceramics
 
MartensiticTransformationAnalysisandTransformationToughnessonZirconia(ZrO2)Ceramics..pdf
16/01/16 ΕΡΓΑΣΙΑ High Entropy Alloys
 
HighEntropyAlloys.pdf
16/01/16 ΕΡΓΑΣΙΑ Ni-Ti implants
 
TheUniqueProperties,ManufacturingProcessesandApplicationsofNearEquatomicNi-TiAlloys.pdf
16/01/16 ΕΡΓΑΣΙΑ Steels for bearings
 
Steelsforbearings_Gonidakis_Christopoulos_Master.pdf