Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I

Ασκήσεις
22/08/17 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
June_2017.zip
9/06/15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΣΕ EXCEL
Στόχος της άσκησης είναι να εμπεδωθεί η βελτιστοποίηση του λόγου πιέσεων ανοικτού κύκλου αεριοστροβίλου, με δεδομένη κάθε φορά την επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου στην τουρμπίνα. Θα τοποθετήσετε τη σχέση 7-27 σε ένα αρχείο Excel, και θα αναπαράγετε το διάγραμμα του Σχήματος 7-24 (βλ. συνημμένο απόσπασμα από το βιβλίο του H.D. Baehr). Θα κάνετε κατάλληλες παραδοχές για τα μεγέθη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ισεντροπικός βαθμός απόδοσης στροβίλου - συμπιεστή, μηχανικός βαθμός απόδοσης στροβίλου/ συμπιεστή. Στη συνέχεια, θα στείλετε το αρχείο Excel ως συνημμένο (attachment) σε ένα Email που θα απευθύνετε στη διεύθυνση: stam@uth.gr Στο SUBJECT LINE θα γράψετε: ΣΧΕΣΗ 7-27 BAEHR - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ και στο σώμα του Email θα γράψετε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας. Οι πρώτοι δέκα (10) φοιτητές που θα στείλουν Email με σωστά αποτελέσματα, θα ανταμειφθούν με +0.5 μονάδα στον τελικό βαθμό προαγωγής τους. DEADLINE: 28.4.2014
9/06/15 ΕΡΩΤΗΜΑ (ii) - ΑΣΚΗΣΗ 19 ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Στόχος της άσκησης είναι να εμπεδωθεί η έννοια των απωλειών εξέργειας σε εναλλάκτες θερμότητας. Επίσης, να εξοικειωθεί ο φοιτητής ώστε να χειρίζεται άμεσα περιπτώσεις αρνητικής τιμής της εξέργειας. Επίσης, να μπορεί να ορίσει με έξυπνο τρόπο τον εξεργειακό βαθμό απόδοσης κατά περίπτωση. Οι 10 πρώτοι φοιτητές που θα υποβάλουν έγκαιρα στο Email: stam@uth.gr το ερώτημα (ii) της άσκησης σωστά λυμένο και τεκμηριωμένο, θα κερδίσουν 0.5 μονάδες προσθετικά στον τελικό βαθμό προαγωγής τους. Deadline: 30.05.2014 ώρα 23:00
7/04/17 Ασκήσεις 5-4-2017
 
AσκήσειςΘερμοδυναμική5-4-2017.pdf
12/05/17 Ασκήσεις 11-5-2017
Ασκήσειςθερμοδυναμική111-5-2017.pdf
Video
10/06/15 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΟΗΣ Ι/ΙΙ (26/3/2014)
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΟΗΣ Ι/ΙΙ (26/3/2014)
Διεργασίες ροής - η ταχύτητα του ήχου To βίντεο παίζει με τον VLC media player: http://www.videolan.org/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/stamatelos20140326.mkv
10/06/15 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΟΗΣ ΙΙ/ΙΙ (28/3/2014)
Αδιαβατικές διεργασίες ροής Ακροφύσια Διαχύτες Ισεντροπικός βαθμός απόδοσης Υπερηχητική ταχύτητα-ορθή κρουστική συμπίεση Ακροφύσια Laval Το βίντεο παίζει με τον VLC media player: http://www.videolan.org/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/stamatelos20140328.mkv
10/06/15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΡΓΕΙΑ - ΚΥΚΛΟΣ CLAUSIUS-RANKINE (2-4-14)
Εισαγωγή στην έννοια της εξέργειας. Εξέργεια της θερμότητας βάσει του παράγοντα Carnot. Η εξέργεια ως καταστατικό μέγεθος. Απώλεια εξέργειας - παραγωγή εντροπίας σε αδιαβατικό εναλλάκτη θερμότητας. Απεικονίσεις στο παράδειγμα του κύκλου Clausis-Rankine.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/02_04_14.mkv
10/06/15 ΤΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ι/ΙΙ (4-4-14)
Ο απλός κύκλος Clausius-Rankine στο διάγραμμα T-s. Υπολογισμοί αύξησης εξέργειας του νερού-ατμού στον ατμολέβητα. Υπολογισμοί ισχύος αντλίας, ατμοστροβίλου, απορρόφησης και απόρριψης θερμότητας στο λέβητα και τον συμπυκνωτή. Υπολογισμοί βαθμών απόδοσης του κύκλου. Επίδραση της πίεσης του ατμολέβητα. Βελτιώσεις του κύκλου: διπλή εκτόνωση με ενδιάμεση υπερθέρμανση.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/04_04_14.mkv
10/06/15 ΤΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ IΙ/ΙΙ (9-4-14)
Καύση - κατώτερη και ανώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμων Στοιχειομετρία - λόγος αέρα - ισοζυγιο εστίας καύσης. Βαθμός απόδοσης λέβητα. Απώλειες εξέργειας κατά την καύση. Βελτιώσεις του κύκλου: Ιστορική εξέλιξη κατά τον 20ο αιώνα. Διπλή εκτόνωση με ενδιάμεση υπερθέρμανση. Προθέρμανση των συμπυκνωμάτων με απομάστευση ατμού από ενδιάμεσα στάδια των στροβίλων Διάγραμμα λειτουργίας σύγχρονου ατμοηλεκτρικού εργοστασίου.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/09_04_14.mkv
10/06/15 H ANOIKTH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Ι/ΙΙ (11.4.14)
Η ανοικτή εγκατάσταση αεριοστροβίλου. Κύκλος Brayton. Απλή εγκατάσταση αεριστροβίλου. Παράσταση στο διάγραμμα Mollier h-s για τον αέρα. Υπολογισμοί της καύσης πετρελαίου ή αερίου. Επίδραση του λόγου πιέσεων. Επίδραση της θερμοκρασίας εισόδου στον στρόβιλο. Βελτιστοποίηση λόγου πιέσεων ανάλογα με τη θερμοκρασία εισόδου στο στρόβιλο. Απώλειες εξέργειας κατά την καύση. Απώλειες εξέργειας στον συμπιεστή και στον στρόβιλο. Εξέργεια καυσαερίων και τρόποι αξιοποίησής της.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/11_04_14.mkv
10/06/15 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1/4 (30.4.2014)
Επίλυση ασκήσεων από τη συλλογή.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/30_04_2014.mkv
10/06/15 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2/4 (2.5.2014)
Επίλυση ασκήσεων από συλλογή.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/02_05_2014.mkv
10/06/15 Η ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ I/II (9.5.14)
Η αρχή λειτουργίας της ψυκτικής μηχανής με συμπίεση ψυχρού ατμού. Ο κύκλος της απλής ψυκτικής μηχανής στο διάγραμμα logp-h, Υπολογισμός ψυκτικής ισχύος. Υπολογισμός COP. Απεικόνιση του απλού ψυκτικού κύκλου στο διάγραμμα T-s. Απώλειες εξέργειας κατά την συμπίεση, εκτόνωση, συμπύκνωση και εξάτμιση. Υπολογισμός της εξέργειας του παραγόμενου ψύχους. Η αντλία θερμότητας. Λειτουργία θέρμανσης. Συσχέτιση COP στη λειτουργία ψύξης -vs- θέρμανσης.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/09_05_2014.mkv
10/06/15 Η ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ IΙ/II (14.5.14)
Βελτιώσεις του ψυκτικού κύκλου με συμπίεση ψυχρού ατμού: 1. Αναγεννητική υπόψυξη του συμπυκνώματος 2. Πολυβάθμιες εγκαταστάσεις συμπίεσης Άλλες τεχνικές παραγωγής ψύξης: Φαινόμενο Joule-Thomson Η τεχνική Linde για την υγροποίηση του αέρα
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/14_05_14.mkv
10/06/15 ΑΣΚΗΣΕΙΣ (28.5.14)
 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68703108/28_05_2014.mkv
Links
9/06/15 Ο ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
Θερμαστής σε προπολεμικό πλοίο, με εμβολοφόρες ατμομηχανές (βαπόρι). Στόκολο: διαμέρισμα του βαποριού όπου βρίσκονται τα ατμοκάζανα Ρασκέτα: ξύστρα (ρασκέτα, λοστός και φτυάρι ήταν τα εργαλεία των θερμαστών, με τα οποία τροφοδοτούσαν το καζάνι με κάρβουνο).
https://www.youtube.com/watch?v=YAl9FRTwauo
9/06/15 LINK ΓΙΑ ΠΑΛΙΟ WEBSITE ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
Για να κατεβάσετε διαγράμματα Mollier h-s, T-s και άλλο υλικό που χρησιμοποιούμε στο μάθημα της ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Ι
http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/links/links_thermo.htm
Σημειώσεις
8/01/16 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Ι
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, οι γραπτες εξετάσεις του μαθήματος γίνονται χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε βοηθήματος, πλην του τυπολογίου το οποίο διανέμεται και επιστρέφεται μετά την εξέταση.

Το τυπολόγιο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf από τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ.pdf
9/06/15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2013-14
Ηλεκτρονική μορφή των σημειώσεων που διανέμονται.
https://www.dropbox.com/s/d0rpq6swbw1935o/THERMODYNAMICS_NOTES.pdf?dl=0
Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό
9/06/15 Πίνακες θερμοδυναμικών Μεγεθών
Πίνακες θερμοδυναμικών Μεγεθών
ΠίνακεςθερμοδυναμικώνΜεγεθών_1.pdf