ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Παρουσίαση
Ημ/νία Έναρξης: 10/5/2022
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 15:00
Ώρα Λήξης: 16:00
Ομιλητής:
Τίτλος: Παρουσίαση της εταιρίας ΚΕΝΟΤΟΜ
Περιγραφή:

Η ΚΕΝΟΤΟΜ είναι μία ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης Ενσωματωμένων Συστημάτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έτος ίδρυσης  το 2014. Τα ενσωματωμένα συστήματα είναι υπολογιστές που κρύβονται σε διάφορες συσκευές με στόχο να  αυτοματοποιήσουν ή να βελτιστοποιήσουν εξειδικευμένες λειτουργίες, συχνά στο παρασκήνιο. Παραδείγματα τέτοιων συσκευών υπάρχουν άφθονα: αυτοκίνητο, οικιακές συσκευές, ιατρικά μηχανήματα, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και η διείσδυση τους σε πάρα πολλές πτυχές της σύγχρονης ζωής είναι μεγάλη.

Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι η αυτοκινητοβιομηχανία και σε μικρότερο βαθμό οι βιομηχανικοί αυτοματισμοί. Η πλειονότητα των πελατών της είναι πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού, με βάση χώρες όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία (Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, κλπ), ενώ οι περισσότερες συνεργασίες είναι με τις λεγόμενες T1-suppliers εταιρείες, εκείνες δηλαδή που προμηθεύουν απευθείας την αυτοκινητοβιομηχανία με συστήματα που ενσωματώνονται στο τελικό όχημα.

Ο συνδυασμός του ταλέντου, της εμπειρίας και της καινοτομίας καθιστούν την ΚΕΝΟΤΟΜ ένα κέντρο υπεροχής για τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Επιπλέον, οι συνεχείς πιστοποιήσεις ISO (9001,27001,TISAX) δημιουργούν το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης που είναι το θεμέλιο κάθε επαγγελματικής σχέσης και ανοίγουν τον δρόμο σε περαιτέρω δραστηριότητες εντός αλλά και εκτός της βασικής βιομηχανίας, αυτής των αυτοκινήτων. Η μετάβαση σε ηλεκτροκίνητα, αυτόνομα και διασυνδεδεμένα οχήματα αποτελεί ήδη το νέο μεγάλο πεδίο εφαρμογής των δυνατοτήτων της.

Η παρουσίαση της εταιρίας θα γίνει στις 10 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 –
16:00 στην πλατφόρμα MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzMTBjZDMtY2UyMi00NzljLWE4NjMtZDg2OTQ4OWUwYmJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22044021d9-3218-4810-a412-36f97a2a2762%22%7d

Χώρος:
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή