ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 2/11/2011
Τίτλος: Ανώτατη διάρκεια φοίτησης
Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4009/6-9-2011

Α) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-8-2012) συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης  ίση ή μεγαλύτερη από  2ν + 2, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (31-8-2014), για να μη χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9 α) .
Β) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-8-2012) συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης  ίση ή μεγαλύτερη από  ν + 4, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (31-8-2015), για να μη χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9 β) .
Γ) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-8-2012) συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης  μικρότερη από ν + 4, χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα, μόλις συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9 γ) .
Δ) Για τους φοιτητές, οι οποίοι εισήχθησαν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και για όσους θα εισαχθούν στο εξής ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4009/2011  (άρθρο 33, παρ.11 α), δηλαδή χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα, μόλις συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με ν+4.
Για την περίπτωση φοιτητών μερικής φοίτησης ο ανώτατος χρόνος σπουδών για τη λήψη πτυχίου είναι ίσος με 2 ν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

  1. Όπου ν σημαίνει εξάμηνο.
  2. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

 

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή