ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/5/2016
Τίτλος: Ανακοίνωση μαθήματος Γερμανικών
Περιγραφή: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ)
Τα μαθήματα των Γερμανικών δε θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη 19/5 και 2/6 και Παρασκευή 20/5/2016. Οι αναπληρώσεις θα γίνουν ως εξής: Γερμανικά ΙΙ (ή ΙΙΙ για την Προσχολική Αγωγή) Παρασκευή 13/5/ 2016, ώρα 9.00, αίθ. Η2 και Παρασκευή 27/5/2016, ώρα 9.00, αιθ. Η2 (κτίριο Δελμούζου, 2ος όροφος). Γερμανικά ΙV Πέμπτη 12/5/2016, ώρα 15.00, αιθ. Γ(κτίριο Δελμούζου, 1ος όροφος),Πέμπτη 26/5/2016, ώρα 15.00, αίθ. Γ.
ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ (Ή ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ )ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6/2016, ΏΡΑ 13.00, ΑΙΘΟΥΣΑ Η2, ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ(ΑΡΓ. κ ΦΙΛ.)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ THEMEN AKTUELL 1 KURSBUCH Λεξιλόγιο : Κεφάλαια 1,2,3,4 /Γραμματική: Ρήματα σε χρόνο Ενεστώτα, Χωριζόμενα και μη χωριζόμενα Ρήματα, Βοηθητικά Ρήματα, Modalverben, Αριθμοί, Κτητικές Αντωνυμίες, Προθέσεις, Ώρα, Ερωτηματικές Αντωνυμίες, Ερωτηματικά Επιρρήματα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ(Ή ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ), ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ THEMEN AKTUELL 1 KURSBUCH Λεξιλόγιο: Κεφάλαια 5,6,7,8 /Γραμματική (Grammatik): Παρακείμενος, Προθέσεις, Κλίση ρημάτων στον Ενεστώτα ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ (Η ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ) ΚΑΙ IV ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6//2016, ΏΡΑ 11.10, ΑΙΘΟΥΣΑ Η2, ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ(ΑΡΓ. Κ. ΦΙΛΕΛ.)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ (Η ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ), ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ THEMEN AKTUELL 2 KURSBUCH Λεξιλόγιο: Κεφάλαια 1,2,3,4 / Γραμματική (Grammatik): Παθητική Φωνή (Ενεστώτα, Παρατατικού, Παρακειμένου, με Modalverb), Υποθετικός Λόγος (Konjunktiv II), Καταλήξεις επιθέτων (θετικού, συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού) με οριστικό και με αόριστο άρθρο, Παρατατικός των Modalverben, Αυτοπαθή ρήματα με προθέσεις + Αιτιατική ή + Δοτική (Reflexive Verben mit Präpositionalergänzung + Akkusativ oder +Dativ[τελευταίες σελίδες στο βιβλίο]), Δευτερεύουσες προτάσεις(z.B. wenn,weil,obwohl)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 4, ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ THEMEN AKTUELL 2 KURSBUCH Λεξιλόγιο : Κεφάλαια 5,6,7,8 / Γραμματική (Grammatik): Παρατατικός, Προθέσεις +Αιτ. ή + Δοτ., Δευτερεύουσες Προτάσεις, Απαρεμφατική Πρόταση με “zu”, Αναφορική Πρόταση, Βιογραφικό σημ.
τηλ. 2310832817, 6981670861, vpalasak@uth.gr Β. Παλασάκη
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή