ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/9/2015
Τίτλος: Μεταφορά θέσεων Φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
Περιγραφή: Μεταφορά θέσεων Φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Σύμφωνα με την ΥΑ 143458/Ζ1 «Μεταφορά θέσεων Φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2011/16.9.2015 τ.Β΄ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως και 15/10/2015. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους, και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή