ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/9/2014
Τίτλος: Υποβολή αιτήσεων για μεταφορά θέσης φοίτησης δημοσίων υπαλλήλων κ.α.
Περιγραφή:

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για μεταφορά θέσης φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α., σύμφωνα με το ΦΕΚ 1397/2-6-2014 τ.Β’, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 24/9/2014 έως 30/9/2014 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής
2. Πιστοποιητικό Σπουδών του Τμήματος φοίτησης
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναγράφεται η πόλη που υπηρετείτε ή πρόσφατη βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται η πόλη ή η περιφέρεια στην οποία έχετε εκλεγεί
4. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή