ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 31/10/2023
Τίτλος: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις για την ορκωμοσία του Νοεμβρίου 2023 θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως  ή με courier από 1/11/2023 έως και 10/11/2023.
 
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης
Αίτηση ορκωμοσίας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, παρουσίαση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση) κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων.
 
Φοιτητές οι οποίοι θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μετά την 10η/11/2023 θα μπορούν να λάβουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών κατόπιν αίτησης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και θα συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

Απαραίτητα έντυπα ορκωμοσίας
  1. Αίτηση Ορκωμοσίας
  2. Βεβαίωση παράδοσης διπλωματικής εργασίας από τη βιβλιοθήκη του Π.Θ. Προσοχή: Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας και ο τίτλος στα ελληνικά και αγγλικά να είναι ακριβώς ίδιος με το πρακτικό παρουσίασης που παραδίδει ο επιβλέπων Καθηγητής στη Γραμματεία.
  3.  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο) (σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας παραδίδεται Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Η Υ.Δ. μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας gov.gr).
  4. Cd ή usb με τη διπλωματική εργασία σε μορφή pdf.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση μαθημάτων επιλογής (για φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει και έχουν επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα επιλογής από αυτά που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών τους).

Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις μη χρέωσης υλικού από τη βιβλιοθήκη του Π.Θ. θα αναζητηθούν για όλους τους αιτούντες από τη Γραμματεία.
Σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος φοιτητής να οφείλει υλικό στη βιβλιοθήκη η αίτηση ορκωμοσίας του αυτόματα θα ακυρώνεται και δε θα μπορεί να συμμετάσχει στην ορκωμοσία μέχρι την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του με τη βιβλιοθήκη.

 
Link1: Αίτηση ορκωμοσίας
Link2: Υπεύθυνη δήλωση μαθημάτων επιλογής
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή