ΠΕΝΕΔ - Γενικές Πληροφορίες

 

Τίτλος Υποέργου

Προσδιορισμός δυναμικής απόκρισης και βέλτιστος σχεδιασμός της κατασκευής οχημάτων εδάφους

Φυσικό Αντικείμενο

Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι ο συνδυασμός πρωτότυπων μεθοδολογιών από συγγενείς επιστημονικούς τομείς, με στόχο τον προσδιορισμό της δυναμικής απόκρισης και τον βέλτιστο σχεδιασμό της κατασκευής πολύπλοκων οχημάτων εδάφους. Ο πρώτος τομέας περιλαμβάνει την εφαρμογή καινοτόμων αριθμητικών μεθοδολογιών με σκοπό τον προσδιορισμό της δυναμικής απόκρισης και την μετέπειτα πρόβλεψη της κόπωσης του κατασκευαστικού τμήματος μεγάλων μοντέλων οχημάτων. Μεταξύ άλλων, δίνεται έμφαση στη βέλτιστη επιλογή των θεωρητικών μοντέλων και των τεχνικών παραμέτρων τους, με αξιοποίηση μετρήσεων της ταλαντωτικής τους απόκρισης. Η διέγερση θεωρείται ότι προέρχεται από γεωμετρικές ανωμαλίες του εδάφους, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση της επίδρασης των μη γραμμικών χαρακτηριστικών στιβαρότητας και απόσβεσης της ανάρτησης και των στοιχείων σύνδεσης των υποκατασκευών του οχήματος. Τέλος, η ακρίβεια των μεθοδολογιών που εφαρμόσθηκαν πιστοποιούνται μέσω σύγκρισης με πειραματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από μετρήσεις σε πραγματική κατασκευή.

Φάσεις

Το συνολικό έργο εκτελέστηκε σε τρεις φάσεις. Η Φάση Α, αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών μεθοδολογιών με στόχο τον προσδιορισμό της δυναμικής απόκρισης και κόπωσης, καθώς και τη βέλτιστη αναγνώριση παραμέτρων απλοποιημένων μοντέλων της κατασκευής λεωφορείου. Στη Φάση Β, οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στη Φάση Α τροποποιήθηκαν και εφαρμόσθηκαν σε δυναμικά μοντέλα μεγάλης κλίμακας, τα οποία προέκυψαν από τη λεπτομερή γεωμετρική διακριτοποίηση λεωφορείου της συμμετέχουσας εταιρίας. Τέλος, η Φάση Γ περιλαμβάνει εργασίες όπως μετρήσεις της στατικής και δυναμικής απόκρισης του πλαισίου και της υπερκατασκευής του λεωφορείου, καθώς και βελτίωση των μηχανικών μοντέλων προσομοίωσης μέσω μετρήσεων